ดาวน์โหลด คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

1. กรอบแนวทางการจัดตั้งครุภัณฑ์ 67 (น.1-14)

2. รายการครุภัณฑ์ ปี 2567 (น.15-21)

3. ใบแทรก_แบบคำขอตั้งฯ ครุภัณฑ์ (น.22)

4. คำชี้แจงการกรอกครุภัณฑ์ 67 (น.23-31)

5. แบบฟอร์มครุภัณฑ์ 67 (น.32-44)

6. กรอบแนวทางการจัดตั้งสิ่งก่อสร้าง ปี 2567 (น.45-66)

7. ลักษณะอาคารมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง ปี 2567 (น.67-91)

8. ตารางแบบสิ่งก่อสร้างและเงื่อนไข ปี 2567 (น.92-94)

9. ใบแทรก-สรุปแบบฟอร์มคำขอตั้งสิ่งก่อสร้าง (น.95-96)

10. แบบฟอร์มคำขอตั้งสิ่งก่อสร้าง (น.97-112)

11. แบบขอค่าขนส่งวัสดุ (น.113-114)

12. ตัวอย่าง รายละเอียดการซ่อมแซมอาคารทั่วไป (น.115-116)

12.1 ตัวอย่าง รายการซ่อมแซมอาคารทั่วไป (น.117-125)

12.2 ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมทั่วไป (น.126-130)

Message us