สพฐ. อบรมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน และผลงานทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๕

               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน และผลงานทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
               วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้
นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านและผลงานทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๕
                นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  ได้มอบหมายให้
นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้
                นายนพพร แสงอาทิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ได้ชี้แจงแนวทางเพื่อจัดทำผลงาน และจัดทำเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน และผลงานทักษะวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๕  จาก ๗ หน่วยงาน ประกอบด้วย
                ๑) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
                ๒) สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                ๓) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
                ๔) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
                ๕) สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
                ๖) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
                ๗) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
                 ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๖ คน   นายพิธาน
พื้นทอง  นายธัญญา เรืองแก้ว นางสาวลาวัณย์ ตรีเนตร นายสมโชค คุณสนอง  นางอรนุช มั่งมีสุขศิริ และนางลำใย สนั่นรัมย์ และคณะกรรมการ จำนวน ๘๐ คน ได้แก่  คณะกรรมการฝ่ายจัดทำผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน  ๖ ด้าน ครูผู้สอน และ
เจ้าหน้าที่ผู้แทนจาก ๗ หน่วยงาน จำนวน ๓๙ คน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำผลงานทักษะวิชาการ นักวิชาการศึกษา และ ครู จำนวน ๑๖ คน คณะทำงาน จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน ๒๕ คน รวมทั้งสิ้น ๘๖ คน
                 ผลการดำเนินงานครั้งนี้ จะนำเสนอในงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๕ ต่อไป

Message us