การอบรมเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 : International Mathematics And Science Olympiad (IMSO) for Primary School Students (Virtual Edition) Indonesia

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สพฐ. ได้รับเกียรติจาก
ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 :  International Mathematics And Science Olympiad (IMSO) for Primary School Students (Virtual Edition) Indonesia ระหว่างวันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์และส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างเต็ม ตามศักยภาพโดยได้รับคำแนะนำ และสนับสนุนจากท่านผู้เชี่ยวชาญ ดังต่อไปนี้

  1. นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
  2. นางนิจวดี เจริญเกียรติบวร ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
  3. นายปราโมทย์ ขจรภัย ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
  4. นายกำจัด คงหนู ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
  5. นายวิทยา ศรีพันชาติ นักวิขาการศึกษาชำนาญการ

 

Message us