ประกาศรายชื่อ ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ ๒

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ “มูลนิธิ สานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี” ได้จัดการอบรมหลักสูตรออนไลน์ “การพัฒนาผู้นำด้านเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา (ICT Talent)” รอบแรก ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และรอบเพิ่มเติม ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อสร้างทัศนคติ ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและทักษะด้าน ICT เพื่อสร้าง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้าน ICT แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และเพื่อยกระดับการใช้ ICT ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเปิดให้บุคลากร ICT Talent ภาครัฐ ยืนยันโรงเรียนต้นสังกัดและโรงเรียนเครือข่ายให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการประกาศรายชื่อบุคลากรดังกล่าว ให้สามารถดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ และสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่โรงเรียนต้นสังกัดและโรงเรียนเครือข่ายต่อไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศรายชื่อบุคลากร ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ ๒ โดยบุคลากรดังกล่าวมีหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และสนับสนุนงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่โรงเรียนต้นสังกัดและโรงเรียนเครือข่าย และมอบวุฒิบัตรให้บุคลากรดังกล่าว ในรูปแบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ที่ระบุตามด้านล่าง และขอให้บุคคลที่มีรายชื่อในประกาศทราบ เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งแจ้งโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายเพื่อติดต่อประสานงานขอรับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

ปุ่ม 1
ปุ่ม 2
ปุ่ม 3
Message us