INNO_Project

12 สัปดาห์ พัฒนานวัตกรรม Active Learning

สพฐ. เดินหน้ากิจกรรม 12 สัปดาห์ “ AL วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ” เรียนรู้วิถีใหม่ เต็มใจพัฒนา อาสาเปลี่ยนแปลงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรม “12 สัปดาห์ พัฒนานวัตกรรม Active Learning “...

ประกาศรายชื่อผู้ส่งรายงานนวัตกรรมเข้าประกวดนวัตกรรมการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

     ขณะนี้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้ทำการตรวจเช็คเอกสารรายงานการประกวดนวัตกรรมการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยท่านสามารถตรวจรายชื่อของท่านและเอกสารที่ท่านส่งตามกลุ่มด้านล่างนี้       หากท่านใดยังไม่ได้อัพโหลดเอกสารไฟล์นามสกุล .Word ,.PDF หรือ มีความต้องการแก้ไขเอกสารรายงานของตนเองเพิ่มเติม ท่านสามารถคลิกที่ “อัพโหลดเอกสารเพิ่มเติม” ได้โดยทันที โดยสามารถเพิ่มเติมเอกสารได้จนถึงวันที่...

CONNEXT ED

ความเป็นมาของโครงการ โครงการโรงเรียนประชารัฐ เป็นโครงการที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จากนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐ เพื่อเศรษฐกิจฐานรากผ่านการรวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนผ่านทางการดำเนินงานของคณะทำงานสานพลังประชารัฐ โดยกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษาขอประเทศและเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับคณะทำงานสานพลังประชารัฐ 2 คณะ ได้แก่ E2 การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ร่วมกับ และ E5...

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 รับสมัครผ่านโรงเรียน วันที่ 2  ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 ทางเว็บไซต์ www.obecimso.net/web64/