INNO_Project

12 สัปดาห์ พัฒนานวัตกรรม Active Learning

สพฐ. เดินหน้ากิจกรรม 12 สัปดาห์ “ AL วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ” เรียนรู้วิถีใหม่ เต็มใจพัฒนา อาสาเปลี่ยนแปลงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรม “12 สัปดาห์ พัฒนานวัตกรรม Active Learning “...

CONNEXT ED

ความเป็นมาของโครงการ โครงการโรงเรียนประชารัฐ เป็นโครงการที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จากนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐ เพื่อเศรษฐกิจฐานรากผ่านการรวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนผ่านทางการดำเนินงานของคณะทำงานสานพลังประชารัฐ โดยกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษาขอประเทศและเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับคณะทำงานสานพลังประชารัฐ 2 คณะ ได้แก่ E2 การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ร่วมกับ และ E5...

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 รับสมัครผ่านโรงเรียน วันที่ 2  ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 ทางเว็บไซต์ www.obecimso.net/web64/