เปิดรับสมัครแล้ว! การอบรมออนไลน์ “เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ” โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวน ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และครูผู้สอนวิชาอื่น ๆ สังกัด สพฐ. เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ในหัวข้อ “เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co – Creation Project) ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และครูผู้สอนวิชาอื่น ๆ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 500  คน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน อันนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการจัดทำโครงงานได้อย่างถูกต้อง โดยเปิดรับสมัครครูเข้าร่วมการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 สิงหาคม 2565

 

คลิกที่ลิงก์ https://shorturl.asia/7wI4b

 

 

Message us