นักเรียนทุน “1+2+1” รุ่นที่ 1 รับโอวาทจาก เลขาฯ กพฐ. ก่อนเดินทางไปเรียนต่อ ณ ประเทศจีน

นักเรียนทุน “1+2+1” รุ่นที่ 1 รับโอวาทจาก เลขาฯ กพฐ. ก่อนเดินทางไปเรียนต่อ ณ ประเทศจีน

วันที่ 21 มิถุนายน 265 เวลา 13.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.อัมพร พินะสา เปิดโอกาสให้นักเรียนทุนโครงการความร่วมมือทางการศึกษา “1+2+1” สำหรับการศึกษา  ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน – อาเซียน เข้าพบและรับโอวาท ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องปฏิบัติการ DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9

โครงการความร่วมมือทางการศึกษา “1+2+1” สำหรับการศึกษา  ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน – อาเซียน เป็นความร่วมมือระหว่าง สพฐ. กับ ม.สวนดุสิต และ ม.กวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 1 จำนวน 35 คน โดยมีนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ จำนวน 3 คน ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาเต็มจำนวนระหว่างศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เข้าพบและรับโอวาท ดังนี้
1. นางสาวสุธาศิณี ชีวชิต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
2. นางสาวรัชชประภา พิมพ์ทอง โรงเรียนมหาสารคามพิทยาคม
3. นางสาวศิริยุภา นนทสี โรงเรียนหนอกกี่พิทยาคม

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและต่อยอดนักเรียนระดับมัธยมปลายในสังกัด สพฐ. ที่มีความเป็นเลิศในด้านทักษะภาษาจีน และสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ ให้ได้รับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ รวมทั้งนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ขณะนี้ สพฐ. อยู่ระหว่างรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 2 โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ 098-2946916 หรือ  www.tcas.dusit.ac.th

 

 

 

 

 

Message us