สพฐ. พัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพผู้เรียนสู่สากล (iConnect OBEC Scholarships)

สพฐ. พัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพผู้เรียนสู่สากล (iConnect OBEC Scholarships)

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร ดร.อรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและการขยายเครือข่ายโรงเรียนในโครงการพัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพผู้เรียนสู่สากล ที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เท่าเทียมกับการจัดการศึกษาในระดับนานาชาติและต่อยอดนักเรียนที่มีความรู้ ทักษะ และมีสมรรถนะสูงสู่การศึกษาต่อในสถาบันที่มีคุณภาพ ทั้งในและต่างประเทศ

โดยมีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และผู้แทนจากสถาบันการศึกษาจากประเทศอังกฤษ รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาชั้นนำของประเทศไทยมากกว่า 70 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยการประชุมดังกล่าวได้เปิดตัวโครงการพัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพผู้เรียนสู่สากล (iConnect OBEC Scholarships) และกล่าวถึงความร่วมมือในการพัฒนาและการให้ทุนการศึกษาสำหรับ นักเรียน ครู ผู้บริหาร รวมถึงโรงเรียนในทุกสังกัด ซึงผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ Line@ : @iconnect ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

 

Message us