โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย) เป็นประธานพิธีเปิดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและผลิตภัณฑ์ โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

กลุ่มโครงการพิเศษ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ได้สละเวลามาร่วมเป็นประธานพิธีเปิดการประกวดนวัตกรรม ฯ ในครั้งนี้

Message us