การอบรมผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 รอบเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2565 – สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี  จัดอบรมออนไลน์หลักสูตรผู้นําด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ปี 2565 ให้แก่ ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 (รอบเพิ่มเติม) นำโดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดการอบรม และ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. กล่าวชี้แจงบทบาทหน้าที่ ICT Talent ภาครัฐ เพื่อแนะนำแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมด้วยคุณกรกช นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี กล่าวภาพรวมในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และคณะทำงานมูลนิธิฯ กล่าวถึงภาพรวมโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ และแนะนำระบบ School Management System

โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มาร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ว่าที่ ICT Talent ภาครัฐ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่และต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และคุณครูในโรงเรียน โดยมีหัวข้อการอบรม อาทิ
• สื่อและแพลตฟอร์ม ICT เพื่อการศึกษา : คุณศักดิ์สิทธิ์ ปิติพงศ์สุนทร
ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย CSR Project ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และคุณสุธีรา ทันสมัย ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อทรูปลูกปัญญา บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น
• ความสำคัญของวิทยาการคำนวณในโรงเรียน : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• การใช้ Technology ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับ Active Learning : อาจารย์จิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ครูรางวัลเจ้าฟ้าสมเด็จมหาจักรีฯ

อีกทั้ง ดร.ธัญนันท์ แก้วเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ได้ร่วมกล่าวปิดการอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ว่าที่ ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 ที่ผ่านการอบรม จะมีการประกาศแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในอนาคตต่อไป

 

Message us