สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยาเพื่อตรวจสอบบริบทโครงสร้างความขาดแคลนและความต้องการของโรงเรียนเชิงประจักษ์

วันที่ 23 มีนาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้ลงพื้นที่โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบบริบทโครงสร้าง ความขาดแคลนและความต้องการของโรงเรียนเชิงประจักษ์ ซึ่งคณะกรรมการนำโดย ดร.อรนุช  มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางดนตรีและสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนโดยรอบ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตามข้อเสนอการบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียนต่อไป

Message us