การประชุมปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 17-20 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา) ให้เกียรติมามอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสังกัดที่ได้ส่งข้อเสนอโครงการมาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 225 โครงการ ประกอบด้วยข้อเสนอโครงการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 161 โครงการ และข้อเสนอโครงการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 64 โครงการ และเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะทำงานจากส่วนกลาง สพฐ. คณะทำงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการบำนาญ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา โดยกิจกรรมการการประชุมประกอบด้วย การจัดทำเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ การแบ่งกลุ่มพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ / นวัตกรรม การพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ การนำเสนอข้อมูลข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่ผ่านการพิจารณา การจัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ จัดลำดับผลการพิจารณา และการสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณา ทั้งนี้เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานกับข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาได้อย่างเหมาะสมต่อไปMessage us