การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับเขตตรวจราชการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับเขตตรวจราชการ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมแกรนด์ฮาวเวิร์ด กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาและสังเคราะห์นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารและครู โดยผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการบำนาญกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาและคณะทำงานจากส่วนกลาง (สพฐ.)

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ชวลิต โพธิ์นคร อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล สพฐ. เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.สิริมา หมอนไหม อดีตรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา และ นางนิรมล บัวเนียม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ได้ให้แนวคิดในการพิจารณานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี และการสังเคราะห์นวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ผลการพิจารณาและสังเคราะห์นวัตกรรม ในแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเขตตรวจราชการ จะนำไปใช้ในการยกระดับคุณภาพของนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีที่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และจัดทำเป็นคลังนวัตกรรมคุณธรรม จริยธรรม และเผยแพร่ต่อผู้ที่สนใจต่อไป

 

Message us