การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเตรียมรับการประเมิน ITA สพฐ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑/๖๔)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สพฐ. ๑ อาคาร สพฐ. ๔ ชั้น ๒ ท่าน ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยมี ดร. จักรพงษ์ วงค์อ้าย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ และ นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์ นักวิชาการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ทำหน้าที่เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนักและตัวแทนผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA สพฐ. และคณะทำงานเข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเตรียมรับการประเมิน ITA สพฐ. หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประเมินประกอบด้วย เครื่องมือในการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้

๑. แบบ ITA แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เก็บข้อมูลจากบุคลากรภายในหน่วยงาน สพฐ.

๒. แบบ EIT แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เก็บข้อมูลจากผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ
หน่วยงาน สพฐ.

๓. แบบ OIT แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สพฐ.

ทั้งนี้จากผลการประเมินรายหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ ปีที่ผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  สพฐ. มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) อยู่ในระดับ A (๙๓.๔๐ คะแนน) สูงสุดเป็นอันดับ ๑ เมื่อจำแนกผลการวิเคราะห์ตามเครื่องมือ แบบ ITA แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ระดับผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๙๗.๐๗ แบบ EIT แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ระดับผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๘๔.๒๗ และแบบ OIT แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ระดับผลการประเมิน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๙๗.๕๐ ตามลำดับ การดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ การประสานความร่วมมือภายในหน่วยงาน สพฐ. เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ โดยการประสานงานจากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

ประธานได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจ ผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงานของ สพฐ. ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA  การดำเนินงานในภาพรวมของ สพฐ. ให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยยึดถือปฏิบัติเป็นเรื่องปกติ เพื่อองค์กรส่วนรวมมีคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

แนวทางการดำเนินงานและการประสานงานความร่วมมือ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จะแจ้งให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้

Message us