การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 17 มีนาคม 2564 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการการศึกษา โดยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้(วพร.) กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 4 รุ่น การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17 – 19  มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานการจัดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
–  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 44 เขต

–  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 9 เขต

โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และนางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นคณะทำงานการประชุมดังกล่าวฯ

Message us