การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔  ณ  โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย อาจารย์คณะครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูที่สอนระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย และคณะทำงานจากส่วนกลาง (สพฐ.)

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และให้แนวคิด เรื่อง การจัดการศึกษาของประเทศไทย การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่นักเรียน เพื่อให้เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตของสังคมและประเทศชาติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

โดยมี ดร. จักรพงษ์ วงค์อ้าย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กำหนดเป้าหมายหลัก ให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ โดยให้ความสำคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต

การถอดบทเรียนในครั้งนี้ เป็นการถอดประสบการณ์จากครูแต่ละระดับชั้นที่ได้นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน และประสบการณ์การปลูกฝัง การป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการวางกรอบการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต

Message us