สพฐ. เร่งพัฒนาการสอนด้านสเต็มศึกษาและภาษาอังกฤษ พร้อมสนับสนุนผู้ช่วยสอนและพนักงานธุรการ/ICT ภายใต้โครงการ Restart Thailand โดย กลุ่ม ปตท.

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โอวาท และมอบนโยบายการศึกษาในการประชุมสร้างความเข้าใจและปฐมนิเทศผู้ช่วยสอนและพนักงานธุรการ/ICT ภายใต้โครงการ Restart Thailand (ผ่านระบบออนไลน์ Webex) พร้อมด้วยนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และคณะ ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 15.30 น. โดยกลุ่ม ปตท.ได้ร่วมสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 จ้างแรงงานและนักศึกษาจบใหม่ จัดสรรบุคลากรในตําแหน่งผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) และพนักงานธุรการ/ICT เป็นระยะเวลา 1 ปี ให้กับโรงเรียนในสังกัดต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 128 โรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 2 โรงเรียน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จํานวน 10 โรงเรียน และสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จํานวน 2 โรงเรียน ด้วยมุ่งหวังให้บุคลากรดังกล่าว ช่วยสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาและภาษาอังกฤษ รวมถึงลดภาระงานที่นอกเหนือจากการสอน ให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่มากขึ้น ตอบสนองเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะคืนครูสู่ห้องเรียน

Message us