สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาร่วมกับกลุ่ม ปตท. เปิดโครงการส่งเสริมสะเต็มศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นออนไลน์ประจำปี 2564

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสะเต็มศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นออนไลน์ประจำปี 2564 โดยมี คุณดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ ดร. พรสันต์ เลิศวิทยาวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ฝ่ายบริหาร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 บนระบบออนไลน์ ZOOM ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มปตท. และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการศึกษาด้านและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาโดยตลอด มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการสอนและถ่ายทอดความรู้ให้กับครูด้านสะเต็มศึกษา โดยเฉพาะด้านการทำวิจัยและโครงงาน และสร้างแรงบันดาลใจและความรู้ในด้านสะเต็มศึกษาให้กับนักเรียน มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 8 โรงเรียนที่อยู่ในพื้นโรงเรียนกำเนิดวิทย์ โดยจะมีการดำเนินงานจำนวน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ค่ายออนไลน์ ระยะที่ 2 ทำโครงงานออนไลน์ และระยะที่ 3 ค่ายปฏิบัติการ

Message us