CONNEXT ED

ความเป็นมาของโครงการ

โครงการโรงเรียนประชารัฐ เป็นโครงการที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จากนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐ เพื่อเศรษฐกิจฐานรากผ่านการรวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนผ่านทางการดำเนินงานของคณะทำงานสานพลังประชารัฐ โดยกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษาขอประเทศและเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับคณะทำงานสานพลังประชารัฐ 2 คณะ ได้แก่ E2 การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ร่วมกับ และ E5 การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ โดยกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้องค์กรหลัก 2 แห่งดำเนินการร่วมกับคณะทำงานดังกล่าว โดย E2 ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)และ E5 ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย สพฐ. ได้จัดทำโครงการโรงเรียนประชารัฐ และจัดทำบันทึกข้อตกลงสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ระหว่างภาครัฐ   3 หน่วยงาน (กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ภาคเอกชน 19 หน่วยงาน และภาคประชาสังคม 4 คน เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งจุดเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพผ่านความร่วมมือทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐที่จะสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน และหลักสูตร  ภาคเอกชนให้การสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี เสริมทักษะวิชาการ และทักษะอาชีพ และภาคประชาสังคม ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับกรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ปัจจุบันโครงการโรงเรียนประชารัฐได้ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการโรงเรียนประชารัฐ เป็นโครงการคอนเน็กซ์อีดี ประกอบด้วย 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ

  1. โรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1 – 3 ซึ่งเป็นโครงการ เกิดขึ้นจากนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดยเป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนผ่านการดำเนินงานของ ๑๒ คณะทำงานสานพลังประชารัฐ โดยกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษาของประเทศและเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับคณะทำงานสานพลังประชารัฐ 2 คณะ ได้แก่ E2 การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ร่วมกับ E5 การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ
  2. กลุ่มโรงเรียนในอุปถัมภ์ของภาคเอกชน รุ่น 1 – 2 เป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้จากภาคเอกชน
  3. กลุ่มโรงเรียนกองทุนการศึกษา เป็นโรงเรียนที่ดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียน โดยได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพื่อนำไปช่วยเหลือสถานศึกษา โดยสนับสนุนเด็กนักเรียนที่ยากจน แต่มีความประพฤติดีให้ได้รับทุนพระราชทาน ได้มีโอกาสทางการศึกษาจนประกอบอาชีพได้ และสร้างความพร้อมด้านกายภาพให้แก่โรงเรียน สร้างจิตสำนึกให้ครูรักนักเรียนให้นักเรียนรักครู

โดยมียอดรวมทั้งสิ้น 5,567 โรงเรียน โดยเป็นโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 5,543 โรงเรียน

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามด้านล่างนี้

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อไปตามช่องทางข้างล่างนี้

Message us