ประชุมหารือเรื่องกรอบมาตรฐานการจัดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.09 น.

ดร.อโณทัย  ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษารักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ร่วมหารือกับ ผู้แทน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในเรื่องกรอบมาตรฐานการจัดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์  ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กำหนดกรอบมาตรฐานการจัดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ เพื่อให้หน่วยงานผู้จัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์มีมาตรฐาน ผู้ให้การสนับสนุนจะได้มีแนวทางในการพิจารณาให้การสนับสนุน ทั้งนี้  โดยศึกษาจากเกณฑ์การจัดการแข่งขันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยกำหนดระยะเวลาให้ทันในภาคการศึกษาหน้า (พ.ค. 64)

ผู้เข้าร่วมหาประกอบด้วยผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ดังนี้

ดร.อโณทัย  ไทยวรรณศรี

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษารักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

ดร.วรวรงค์  รักเรืองเดช

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ   สสวท.

ดร.ศรเทพ  วรรณรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  สสวท.

ดร.ธัญนันท์  แก้วเกิด

ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

นายพรพจน์  พัฒวันเพ็ญ

ผู้เชี่ยวชาญ สสวท.

นางสาวพรพิมล  ตั้งชัยสิน

ผู้ชำนาญ สสวท.

นายนิรมิษ  เพียรประเสริฐ

นักวิชาการ สสวท.

นายพรชัย  ถาวรนาน

นักวิชาการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

 

ผู้แทน สสวท. กล่าว การดำเนินการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับนักเรียน เป็นกิจกรรมที่แข่งขันนอกหลักสูตรแต่สามารถขับเคลื่อนได้เร็ว และสร้างแรงจูงใจของนักเรียนได้ ที่ผ่านการแข่งขันหุ่นยนต์จะมีความหลากหลาย จึงเสนอให้กำหนด กรอบมาตรฐานการจัดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์เป็นการแข่งขันทางวิชาการให้มากขึ้น  การดำเนินงานในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากการดำเนินงานการแข่งขันหุ่นยนต์ที่มีอยู่แล้ว สำหรับการดำเนินงานต่อไป จะแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณากรอบมาตรฐานการจัดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ และให้ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณา  เมื่อดำเนินการจัดทำกรอบมาตรฐานการจัดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์เรียบร้อยแล้ว จะเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเป็นมาตรฐานการจัดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ต่อไป

Message us