การประชุมสังเคราะห์งานในระยะที่ 1 และพัฒนางานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร (วนบ.) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. นำโดย ดร.มัลลวีร์ รอชโฟล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร และคณะ ได้จัดการประชุมสังเคราะห์งานในระยะที่ 1 และพัฒนางานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมในปีงบประมาณ 2564

Message us