ศึกษาดูงานศูนย์กำจัดมูลฝอย อ่อนนุช กทม.

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยกลุ่มโครงการพิเศษ ได้รับเชิญจาก Chula Zerowaste และเครือข่ายขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะ เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์กำจัดมูลฝอย อ่อนนุช กทม. เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการกับปัญหาขยะมูลฝอย โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) อย่างต่อเนื่อง

ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช มีพื้นที่ประมาณ 580 ไร่ เป็นศูนย์ในการจัดการขยะคิดเป็นครึ่งหนึ่งของปริมาณขยะที่เก็บได้ใน กทม.  โดยมีปริมาณขยะที่เข้ามาประมาณ 3,800 ถึง 4,000 ตันต่อวัน การกำจัดขยะมีอยู่ 3 ประเภทได้แก่การนำขยะไปเป็นพลังงานไฟฟ้า   นำขยะไปหมักเป็นแก๊สแล้วนำแก๊สไปปั่นเจนเนอเรเตอร์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า  การนำขยะไปทำเป็นปุ๋ยส่วนที่เหลือที่ไม่สามารถนำไปทำอย่างอื่นได้ก็จะนำไปทำเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) และส่วนที่เหลือจากนั้นก็จะทำการฝังกลบ 

ประเด็นที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ คือ ได้พบว่าปลายทางของขยะไปที่ไหน และทำอย่างไรจึงจะมีการจัดการขยะที่ดี ตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้สามารถแปรรูปขยะให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้มีประสิทธิภาพ โดยทุกคนควรมองว่า ปัญหาขยะเป็นเรื่องของเราทุกคน หากเราไม่จัดการ จะก็ส่งผลกระทบต่อตัวเราในที่สุด

 

 

 

 

Message us