ขยายเวลาการส่งผลงานโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จนถึง 30 ก.ย. 63

กรมป่าไม้ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หลักเกณฑ์

บรรจุภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดต้องระบุรายละเอียดวัสดุที่นํามาใช้ ขั้นตอนและวิธีการผลิต รวมถึงต้นทุนการผลิตอย่างถูกต้องครบถ้วน
วัสดุหลักที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและบรรจุภัณฑ์ สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ในระยะเวลา ประมาณ 1 ถึง 2 ปี
บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ต้องมีต้นทุนมูลค่าโดยเฉลี่ยไม่เกิน 0.85 บาท ต่อ 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถ รองรับการผลิตจํานวนมาก 1 ล้านชิ้น และกรมป่าไม้สามารถนํามาใช้ในการเพาะชํากล้าไม้ได้จริงในอนาคต
มีการนําเสนอบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สําหรับการทดสอบอย่างน้อย 50 ชิ้น ซึ่งต้องเป็นวัสดุที่ใช้ในการ เพาะชํากล้าไม้ได้จริง และมีปริมาตรการบรรจุวัสดุเพาะชํากล้าไม้ตั้งแต่ 250 ถึง 300 ลูกบาศก์เซนติเมตร

 

ส่งใบสมัครพร้อมผลงาน

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 กันยายน 2563
ส่งที่ ส่วนผลิตกล้าไม้ สานักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
(วงเล็บมุมซองโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชากล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)
รางวัลการประกวด
รางวัลแบ่งตามผู้เข้าประกวดเป็น 3 ประเภท คือ ระดับมัธยมศึกษา หรืออาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งแต่ละประเภทจะได้รับการมอบรางวัลจากอธิบดีกรมป่าไม้ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัลจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัลจากอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท
รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล แต่ละรางวัลจะได้รับเกียรติบัตร จากกรมป่าไม้และเงินรางวัล มูลค่า 5,000 บาท
ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายพัฒนากล้าไม้ ส่วนผลิตกล้าไม้ สานักส่งเสริมการปลูกป่า
โทรศัพท์ : 0 2561 4292-3 ต่อ 5517/5520

Message us