“โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” แนวทางจัด “การเรียนการสอนทางไกล”