แนวทางการดำเนินงานตามข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมก่อ สวัสดิพาณิชย์ ชั้น 8 อาคารรัชมังคลาภิเษก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดยในที่ประชุม ได้มีการอภิปราย ใน 2 ประเด็น ได้แก่ การจัดทำแผนปฏิบัติการเสริมสร้างพลังความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ การดำเนินงานตามข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Message us