การประชุมปฏิบัติการยกร่างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และจัดทำเกณฑ์การจัดสรรงบแลกเป้าหมาย ภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร

การประชุมปฏิบัติการยกร่างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและจัดทำเกณฑ์การจัดสรรงบแลกเป้าหมาย ภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกร่างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาของโครงการโรงเรียนประชารัฐ และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทางการศึกษา เพื่อยกร่างแบบสอบถามที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำกรอบและเกณฑ์การของบแลกเป้าหมาย พร้อมรายละเอียดสำหรับโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

 

Message us