การประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนโครงการยุวทูตความดี ยุวอาสา สู่วิถี “ความดี” อย่างยั่งยืน ประจำปี 2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการยุวทูตความดี ยุวอาสา สู่วิถี “ความดี” อย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการยุวทูตความดีฯ ประจำปี 2563 ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนอย่างยั่งยืน 2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี และต่อยอดสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของโลกอย่างมีคุณภาพ ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ที่ได้เข้าร่วมรับเสด็จฯ พร้อมทั้งนำเสนอภาพความสำเร็จการดำเนินโครงการยุวทูตความดีฯ ในงานครบรอบ 20 ปี และมีผลการพัฒนาต่อยอดโครงการยุวทูตความดีฯ มาอย่างต่อเนื่อง คณะทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 75 คน โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพจมาน พงษ์ไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส สพฐ. มาเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้มีการรับฟังการบรรยายจาก นายเกษมนิติ์ ทองสัมฤทธิ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันถอดรหัสความดีเพื่อเป็นแนวทางต่อยอดสู่วิถีอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563