การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ

วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ชี้แจงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ ณ โรงแรม เวสต์เกต เรสซิเดนท์ จ.นนทบุรี เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เกิดความต่อเนื่อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความเข้าใจในการดำเนินงานที่ตรงกัน โดยมีเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 25 เขต

Message us