บุคลากรกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (วนส. สนก.) ลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลและถอดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายองค์กรและหน่วยงานภายนอก (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

วันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2562 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี (ผอ.สนก.) มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (วนส. สนก.) ลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลและถอดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายองค์กรและหน่วยงานภายนอก (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ในงาน “เปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก ครั้งที่ 2” ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1. บูธโครงงานนวัตกรรม STEM และนิทรรศการพลังคิดดี ได้แก่ จุดที่ 1 นิทรรศการนวัตกรรมพลังงาน และส่วนจัดแสดงจุดที่ 2 นิทรรศการพลังคิดดี 2. การแข่งขันรถแข่งพลังงานแสงอาทิตย์ (STEM : Solar Fast Racing Thapsakae) แบ่งเป็นประเภททางเรียบ และทางวิบาก ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 3. การแข่งขันกองเชียร์พลังคิดดี ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ เกิดกระบวนการคิด แก้ปัญหาและพัฒนานวัตกรรมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning สามารถบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์สู่การนำไปประยุกต์สร้างนวัตกรรม และใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยังมีเยาวชนจากโครงการมัคคุเทศก์น้อย “ต้นกล้า พลังคิดดี” ได้พาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ และให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน รวมถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนทับสะแก ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้รับประสบการณ์ตรง มีทักษะการสื่อสารที่ดี และสามารถต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้