ศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานจัดทำวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้เดินทางไปศึกษาการดำเนินงานจัดทำวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการจัดทำวารสาร e - Journal ที่ผ่านการประเมินคุณภาพ และอยูในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ทั้งนี้เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานจัดทำระบบการเผยแพร่บทความวิจัยทางการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบ e - Journal ต่อไป

Message us