ประกาศรายชื่อข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2563

รายชื่อข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่ผ่านการคัดเลือก

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 : นายสมชาย เล่ห์กัน
นางทัศนีย์ ขามประไพ โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป.ขอนแก่น เขต 2

2. การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านพันตน : นางกุญช์ภัสส์ พงษ์พานิชย์  นางนงลักษณ์ อุ่นประเสริฐ
นางสาวธนัชพร ใจยะปั๋น โรงเรียนบ้านพันตน สพป.ชม. 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 4

3. การใช้กิจกรรมแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : นายชูศักดิ์ ใจแก้ว  นางสาวจุฑามาศ คำยอง  นายอรรถพล ยอดกันทา โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป.เชียงใหม่ เขต 5

4. การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา : นางพัฒนาพร ไชยสิทธิ์  นางสาวสุนันณ์ธิชา งามทรง
โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง สพป.เชียงราย เขต 1

5. การบริหารและการจัดการสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงราย : นายธีระศักดิ์ โนชัย  นางศิริธนัญญา โท่นขัด นายพิรุณ โท่นขัด โรงเรียนริมโขงวิทยา สพป.เชียงราย เขต 4

6. การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 : นายประเสริฐ มิ่งเมือง  นายวิชิต เหลาทอง โรงเรียนบ้านบึงตะกู สพป.ชลบุรี เขต 2

7. การพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณผ่านการบูรณาการความรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชน : นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนา  นางสุจิตรา ไชยฤกษ์  นางสาวอรพรรณ สารบัน โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.ตรัง เขต 1

8. การบริหารจัดการการเรียนรู้แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เรื่อง วิถีชีวิตชาวตรังเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักของนักเรียนโรงเรียนวัดไทรงาม : นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก
นางสาวภคมน ทรายแก้วณรุจ  นางสาวจิราพร อมรกุล โรงเรียนวัดไทรงาม สพป.ตรัง เขต 1

9. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้นวัตกรรมของครู (1 ครู 1 นวัตกรรม) : นายสังคม จิตนาวสาร  นายพงศธร ฉาบกังวาน  นางสาวโฉมงาม บารมีสะพรั่ง โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป.ตราด

10. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้แผนผังความคิด(Mind Map) : นายสมหมาย สุดถนอม  นางนงคราญ ศรีสะอาด  นางยุพิน รัตนพันธุ์ โรงเรียนวัดลำนาว สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

11. การบูรณาการสื่อเทคโนโลยีกับการเรียนรู้แบบคละวิชาผ่านกระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 : นายกรกฏ ไชยเจริญ  นางสาวพิชญ์อร ขำสิทธิ์
นางสาวกัญชลิกา เมืองด้วง โรงเรียนวัดนิคมคีรี สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

12. การจัดกิจกรรมการสนทนาภาษาอังกฤษที่มีต่อทักษะพื้นฐานเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน : นายอุทัย สุทธิพันธ์  นางพรรณนที อ้นอำพล  นางสุมัญญา นวลปลื้ม โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4

13. การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค KWL PLUS สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 : นางสาวภิชาพัชญ์ โหนา  นางสาวสมคิด โพพินิจ
นางสาวกำไรทิพย์ สิทธิธัญกรรม โรงเรียนบ้านพนมรอก สพป.นครสวรรค์ เขต 3

14. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านปรุบุมะค่าโดยการใช้แนวคิดจิตศึกษาเจริญสติตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน 4 และโครงงานเป็นฐาน : นายอวยพร ศรีภา  นางสาวแพรวพรรณ ประนมรัมย์ นางนพภัสสร โกษากุล โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

15. การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครู โรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง) : นางสาวจารุชา สมศรี  นางสาวมณีพร บุญสุข
นางสาวปาริชาติ ประเดิมวงค์ โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง) สพป.ปทุมธานี เขต 1

16. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม : นายโสภณ นาปรัง นายธนิต  จันต๊ะคาด  นางมาลี อินทเจริญศานต์ โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท) สพป.พะเยา เขต 2

17. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยกระบวนการพัฒนาการรวมกลุ่มครูผู้ทรงประสิทธิภาพ : นายวรพล จ้าวประยูร  นางสุวลักษณ์ รวมจิตร  นางสายพิน ศรีธิด้วง โรงเรียนบ้านพวงพยอม สพป.พะเยา เขต 2

18. การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค Bar Model สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 : นายชุมพล ประเทพา  นางอุมาภรณ์ บุญกระจ่าง  นางสุพัตร์ สุวรรณไตรย์
โรงเรียนบ้านคำนางโอก สพป.มุกดาหาร

19. การพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แนวคิด Lesson Study : นายวัชระ ป้านภูมิ  นายสมศักดิ์ บุญภา
นางสุดาจิต ป้านภูมิ โรงเรียนบ้านมะอึ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

20. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามแนวทางการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้แนวคิดการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) : นายประสิทธิ์ เศษวงศ์
นางสาวนภา บุญนาน  นางปภัชญา รักษาพล โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

21. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : นายสัมพันธ์ ภูหินกอง  นางบานเย็น สุวรรณธาดา  นางสายหยาด จันทร์คูเมือง โรงเรียนบ้านร้านหญ้า สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

22. การส่งเสริมการสร้างวินัยเชิงบวกด้วยกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแก่นักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 2 – ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 : นางสาวปิยภัทร ทองพรม  นางสาวหัทยา ชนะสิทธิ์
นางสาวจารุวรรณ พรมบุตรดี โรงเรียนวัดท่าเรือ สพป.ระยอง เขต 1

23. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดจิตศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 : นางฉัตรมน อินทศร  นางญาณิศา จันทร์แสง  นางสาวนิตยา ใยคง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 สพป.ระยอง เขต 1

24. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 : นางอรัญญา งามระยับ  นางสาวปวีณา สุขจิ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
สพป.ลพบุรี เขต 1

25. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่าน 4 กิจกรรมสร้างสรรค์ แนว Active Learning ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 : นายวิชัย พรหมรักษ์  นางสุนิสา บินสมัน โรงเรียนบ้านฉลุง สพป.สงขลา เขต 2

26. โครงการ กลยุทธ์ 7 STEP แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) โรงเรียนวัดท่าอิฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี : นางสาวนุชนารถ ยิ้มจันทร์
นางเฉลิมศรี คำอยู่ นางสิริพร สุดตา โรงเรียนวัดท่าอิฐ สพป.สิงห์บุรี

27. การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนประถมศึกษาอย่างยั่งยืน : นางสาววกานต์ฤทัย ชลวิทย์ เนตรจันทร์ โรงเรียนวัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) สพป.อ่างทอง

28. การจัดการเรียนรู้ตามวิถีกระบวนกรที่มีผลต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : นายพิศณุ ศรีพล  นางชนธิชา เศตะพราหมณ์  นางสาวอมรรัตน์ สุดตา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม.เขต 1

29. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักทฤษฎี Constructionism เพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติ ต่อรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์ สายบำรุง” : นางสาวชนัญชิดา ม่วงทอง  นางสาวนริศา นักสิทธิ์ โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์ สายบำรุง” สพม.เขต 4

30. การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ AKITA model ที่เน้นสถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง : นางมยุรีย์ แพร่หลาย  นางสาวสุมาลี มีสกุล โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” สพม.เขต 5

31. การพัฒนานิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้การวิจัยก่อรูป : นางมยุรีย์ แพร่หลาย  นางสาวงามพันธุ์ สัยศรี โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” สพม.เขต 5

32. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยชุมชนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการสอนของครู : นายสุริยะ จันทร์สนอง  นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล  นางนิชนันท์ จันหอม
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม.เขต 8

33. การส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning : PjBL) ร่วมกับแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ผ่านบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 : นายวิโรจน์ วุ่นแก้ว  นางสาวเตชินี ภิรมย์  นางนัยนันท์ มีศรีจันทร์ โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สพม.เขต 13

34. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่งานอาชีพด้วยกิจกรรม English for occupation : Hotel นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 : นายสุลัยมาน งดงาม  นางสาวจิราภรณ์ ทองเพ็ง
นางสาวมัสลิน คันธชาติกุล โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ สพม.เขต 13

35. การใช้ระบบบริหาร SPDCAR ในการพัฒนาครู “หนึ่งครู หนึ่งวิจัย” เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน : นายวิรัช ทองแกมแก้ว  นายบุญสนิท ยิ่งกุลมงคล   นายยุทธนา ชมเชย โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สพม.เขต 16

36. การบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดจิตศึกษา : นายคมสัน ณ รังสี  นายนพพล ภาณุสุวัฒน์  นางสาววนิดา ขำสม โรงเรียนประณีตวิทยาคม สพม. เขต 17

37. โครงการ 1 ห้องเรียน 8 โครงงาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน : นายสุกิจ โพธิ์ศิริกุล  นายกุลธีร์ ศรัณยุตม์  นางอุบลรัตน์ ฆวีวงษ์
โรงเรียนบ้านค่าย สพม.เขต 18

38. การพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้มีทักษะด้านการอ่าน การเขียน และกระบวนการทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาโดยกระบวนการ 2W3P : นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล  นางสาวจุฑารัตน์ นิจจิ้งหรีด  นางสุภาพร ศรีคำ โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม.เขต 32

39. การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมจิตนิสัยทางสะเต็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์  นางสาวอนงค์นาฎ ครุณรัมย์
นายชัชวาล มุ่งเอื้อมกลาง โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม.เขต 32

40. การจัดการเรียนรู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ เพื่อการจัดการขยะในโรงเรียนสวายวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 : นางสาวทองใบ ตลับทอง  นางสิริกานต์ วายโศรก นางสาวสุภาวดี เขียวหวาน โรงเรียนสวายวิทยาคาร สพม.เขต 33

41. การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของเครือข่ายโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ด้วยการใช้รูปแบบ TEAK model เป็นกระบวนการขับเคลื่อน : นางกัญญา สมบูรณ์  นายศมกร ศิลาโชติ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม.เขต 34

42. การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณและความเข้าใจในวัฒนธรรมด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านวรรณกรรมภาษาอังกฤษ : นายวรวิทย์ ทิศานุรักษ์  นางสาวบุษย์ชานันท์ มณเฑียร
โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี สพม.เขต 37

43. การพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น : นายวรวิทย์ ทิศานุรักษ์  นางสุรางค์รัตน์ เวติวัฒนา
โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี สพม.เขต 37

Add a Comment

Your email address will not be published.