การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ ในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ  The 5th International Conference on Education (ICE 2018) “Advancing Innovation and Research Excellence for Transforming Education”  ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  เป็นเจ้าภาพ  ใน วันที่ 23 มิถุนายน 2561     ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ชั้น 5  อาคารศึกษา 3  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  ทั้งนี่้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการจากงบประมาณต้นสังกัด  (ต้องส่งบทความวิจัย ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561)  ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งเขตพื้นที่  ICE2018  (สพฐ. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานให้กับ ผลงานวิจัยในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัย และระบบมาตรฐานการวิจัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  ปีงบประมาณ 2560  ทั้งนี้ขอให้แจ้งให้ สพฐ.ทราบ)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

 

Add a Comment

Your email address will not be published.