ความรู้เกี่ยวกับการประเมินแนวใหม่

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  
สาระจากการบรรยายหัวข้อ การประเมินแนวใหม่ โดยวิทยากร ดร.ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยของโรงเรียนในโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน ภาคกลาง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมรอยัล เบ็ญจา กรุงเทพฯ ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย

Add a Comment

Your email address will not be published.