สพฐ. เดินหน้าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางภาษา และเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อการต่อยอดด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพในระดับสากล ประจำปี 2567 จุดที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน มอบหมายให้ ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นประธานเปิดพิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางภาษา และเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อการต่อยอดด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพในระดับสากล ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี การอบรมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับใช้ในการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษานานาชาติและนำเสนอทุนการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษานานาชาติ จำนวนภูมิภาคละ 200 คน

โดยบรรยากาศการอบรมฯ นักเรียนในจุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมการอบรมฯ อย่างคับคั่ง โดยนักเรียนทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนรู้เทคนิคการสอบ IELTS และ HSK และร่วมกิจกรรมทีทีมวิทยากรจัดให้อย่างสนุกสนาน พร้อมทั้งได้รับการแนะนำทุนการศึกษาต่อต่างประเทศจากองค์กรแห่งการเรียนรู้เครือข่ายที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการในการอบรมฯ ครั้งนี้

Message us