การประชุมแนวทางความร่วมมือ 3 ภาคส่วนในการสนับสนุนการศึกษาไทย ประจำปี 2566” (​CONNEXT ED CONFERENCE 2023) ณ แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 True Digital Park วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โครงการคอนเน็กซ์อีดี ประกอบไปด้วยมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กอีดี กระทรวงศึกษาธิการ และภาคประชาสังคม จัดการประชุม “แนวทางความร่วมมือ 3 ภาคส่วนในการสนับสนุนการศึกษาไทย ประจำปี 2566” (​CONNEXT ED CONFERENCE 2023) ณ แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 True Digital Park โดยมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ, พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม ภาครัฐ และผู้บริหารจาก 52 องค์กรเอกชน ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และหารือแนวทางการพัฒนาตาม 5 ยุทธศาสตร์หลักเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ก้าวทันยุคดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงของโลก

ระหว่างการประชุม พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวชื่นชมแนวทางการทำงานด้านการศึกษาของภาคเอกชนที่มีส่วนช่วยเข้ามาเติมเต็มการศึกษาของประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนของภาครัฐซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ จำนวน 5,570 โรงเรียน ซึ่งมีนโยบายต่างๆของโครงการคอนเน็กซ์อีดีสามารถดำเนินการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการได้  นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอแนวทางเสริมถึงความเป็นไปได้ในการขยายโอกาสเพื่อรับทรัพยากรที่ดีจากมูลนิธิการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี ในการพัฒนาระบบการจัดการสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป เช่น การพัฒนาระบบประเมินผลผู้เรียนตามหลักยุทธศาสตร์ 5 ของโครงการ ,การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้เป็นไปตามยุคสมัย ,ระดมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 Goals มาใช้กับภาคการศึกษา
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นต่อไป โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกล่าวคำขอบคุณต่อทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาประเทศไทยตลอดมา

Message us