“กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกับองค์กรเครือข่าย จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “How to Increase Your Chances of Getting Into a Top UK University” ภายใต้โครงการทุนการศึกษา iConnect OBEC Schorlarship ประจำปี 2567”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (วพร.) โดยโครงการพัฒนานวัตกรรมการยกระดับเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การเสริมสร้างศักยภาพและต่อยอดเยาวชนไทยในระดับสากล ร่วมกับ CATS Global Schools และ ConnectED จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “How to Increase Your Chances of Getting Into a Top UK University” (ทำอย่างไรจึงจะเพิ่มโอกาสในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร)
ณ Event space 37th Floor JustCo One City Centre งานสัมมนาในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อการให้ความรู้
และประสบการณ์แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างระบบการศึกษาในโรงเรียนมัธยมของประเทศไทย และสหราชอาณาจักร รวมถึงเทคนิคการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ โดยมี ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนานวัตกรรมการยกระดับเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การเสริมสร้างศักยภาพและต่อยอดเยาวชนไทยในระดับสากล คุณเกล็ดเพชร สุมนพันธุ์ ผู้แทนจาก CATS Global Schools
และคุณพศิษฐ์ พิพิธดิศพงษ์ ผู้แทนจาก ConnectED ให้เกียรติบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ
จำนวนทุนการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการในปี พ.ศ. 2567 นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติ
จาก Mr.Phil Harwood รองผู้อำนวยการโรงเรียน CATS Cambridge ซึ่งเดินทางมาจากสหราชอาณาจักร เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล รวมถึงการดูแลชีวิตความเป็นอยู่
ของนักเรียนภายใต้โครงการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน ที่กำลังจะเข้าสู่โครงการในปี 2567 โดยโครงการทุนการศึกษา iConnect OBEC Scholarship ประจำปี 2567 ได้เริ่มเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการแล้วตั้งแต่วันนี้ – มีนาคม 2567 และทำการสอบคัดเลือก พร้อมทั้งประกาศรายชื่อนักเรียนทุนในช่วงเดือนเมษายน 2567 ต่อไป

Message us