“กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เปิดตัวโครงการ The Bridge ในงานมหกรรมการศึกษาต่อ ณ ไบเทค บางนา”

วันที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้เข้าร่วมมหกรรมการศึกษา DekDee study aboard fair และ Dek-D’s TCAS Fair ที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนและผู้ปกครองในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยภายในงานมีนิทรรศการ
จากมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และบริษัทเอกชน จำนวนกว่า 100 นิทรรศการ และมีการบรรยายรวมถึงการ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อจากอดีตนักเรียนทุน ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก

โดย ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้รับเชิญให้กล่าวถึงการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นโครงการตามแผนงาน
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่สามารถต่อยอดนักเรียนไทยที่มีศักยภาพและมีความพร้อม ให้ได้รับทุนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ภายใต้การส่งเสริม สนับสนุน และติดตามดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน อย่างเป็นระบบ

ภายในงานดังกล่าว รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้กล่าวเปิดตัวโครงการ “The Bridge” ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดช่องว่างในการต่อยอดจากระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของระบบการศึกษา
ในประเทศไทยไปสู่ระดับอุดมศึกษาในประเทศอังกฤษ โดยมุ่งเน้นการรวบรวมทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ม.6
ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ ประเทศอังกฤษ โดยไม่จำเป็นต้องผ่านการเรียนหลักสูตร foundation หรือ A-Level ซึ่งอาจทำให้นักเรียนต้องใช้เวลาในการเรียนเพิ่มมากขึ้น

โครงการ “The Bridge” เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของ กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาทิ University of Northampton, DE Montfort University University of Greenwich และ University of Roehampton ภายใต้การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และการประสานงานจาก iStudyUK โดยหลังจากนี้จะมีการประชาสัมพันธ์โครงการไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ในช่วงเปิดเทอมเดือนพฤศจิกายนต่อไป

Message us