“สนก. นำเสนอนวัตกรรมการต่อยอดผู้เรียนในมหกรรมการศึกษาระดับนานาชาติ BETT Asia 2023”

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (วพร.)
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ได้รับเชิญเป็น Speaker ในงาน Bett Asia 2023 ซึ่งเป็นมหกรรม
การศึกษาระดับภูมิภาคที่มุ่งเน้นการรวบรวมรัฐมนตรี ผู้นำ และผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในแวดวงการศึกษาระดับนานาชาติ เพื่อแบ่งปันความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และแนวคิดที่สร้างผลกระทบอย่างแท้จริงและมีความหมายต่ออนาคตของภาคเทคโนโลยีการศึกษาในเอเชีย

โดยภายในงาน ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ ดร.พันธุ์ปิติ โพธิ์วิจิตร Director, British Academic Center (BAC) คุณฐนปวรรธน์ แตงอ่อน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการศึกษา และคุณนันทมาศ ฉัตราภรณ์ Trade Manager- Education, Department for Business and Trade (DBT), British Embassy Bangkok ได้ร่วมกันบรรยาย ในหัวข้อ “Towards Internationalisation: Innovation development projects for Thai students” ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมการเตรียมความพร้อมโครงการ 1.5 plus Dual Degree โดย สพฐ. NCUK และ British Academic Center ที่มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน foundation
ในรูปแบบ Hybrid Learning ที่ไม่จําเป็นต้องลาออกจากโรงเรียนเดิม และมีความสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของเยาวชนไทยทั้งในและนอกระบบ

นอกจากนี้ยังกล่าวถึงแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการซึ่งมีทั้งรูปแบบรายบุคคล และรายห้องเรียนหรือโรงเรียน
โดยนักเรียนที่เข้าสู่โครงการจะจําแนกออกเป็น 3 สายการเรียน ได้แก่ สาย Business Engineer และ Science
ที่สอดคล้องกลับระบบการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย
โดยใช้ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน 1.5 ปี ควบคู่กับการเรียนในโรงเรียนปกติ และเมื่อนักเรียนจบการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิการศึกษา ม.6 จากโรงเรียนเดิมพร้อมกับวุฒิ Foundation ที่การันตีที่เรียนและทุนการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายในประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลียได้ทันที

Message us