“สนก. ส่งนักเรียนทุน iConnect OBEC Scholarship ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา”

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อนุมัติให้สํานักพัฒนานวัตกรรม การจัดการศึกษา (สนก.)
ดําเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพผู้เรียนสู่สากล ที่มุ่งการส่งเสริมและต่อยอดนักเรียนไทยที่มีศักยภาพสูง ให้ได้รับทุนการศึกษาในหลักสูตร Foundation/ A-Level/ High School จากกลุ่มโรงเรียนในเครือข่าย CATS Global Schools

โดย CATS Global Schools ได้เชิญผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (วพร.) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ร่วมเดินทางพร้อมกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในปี 2566 – 2567 ที่มีกำหนดการเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงต้นเดือนกันยายน ซึ่ง ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี ได้นำนักเรียนทุน และผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงเรียน เพื่อติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพผู้เรียนสู่สากล รุ่นที่ 1 รวมถึงเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 6 – 21 กันยายน 2566 ณ CATS Academy Boston เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซต ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยภายหลังการเดินทาง ได้ดำเนินการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อปรับปรุง พัฒนา และต่อยอดโครงการในรุ่นต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

Message us