การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รุ่นที่ 1-2 ระหว่างวันที่ 8-13 มีนาคม 2566
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

                      วันที่ 11 มีนาคม 2566 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมรับฟังและบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1-2 ระหว่างวันที่ 8-13 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ผู้ทรงความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ทุจริต

                      โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดการประเมินให้กับผู้รับผิดชอบโครงการในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก่อให้เกิดความต่อเนื่องในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งการประเมินดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแฟลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย บุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 เขต เขตละ 2 คน คือ ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 คน และผู้มีความชํานาญระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 490 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้

                         รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย เขตตรวจราชการ 1– 9 และ 18 รวม 121 เขต ๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 242 คน

                         รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย เขตตรวจราชการ 10 – 17 รวม 124 เขต ๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 248 คน

วิทยากร และคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 37 คน
รวมทั้งสิ้น 527 คน

Message us