การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การประกวดแผนธุรกิจและเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ภายใต้โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 9-11 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การประกวดแผนธุรกิจและเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่

ภายใต้โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ

    เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การประกวดแผนธุรกิจและเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
ภายใต้โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อจัดทำเกณฑ์การประกวดแผนธุรกิจและเตรียมการอบมรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ภายใต้โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่จะจัดการอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2566 และรุ่นที 2 ระหว่างวันที่ 10 – 11 เมษายน 2566 โดย นางสาวสาธิต  หงษ์ลอย วิทยากรจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และนางสาวประทิน  เลี่ยนจำรูญ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Message us