เปิดค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2566 โดยมี ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงผู้บริหารภาคีเครือข่าย 13 องค์กร ผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมในพิธี ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

สำหรับ กำหนดการจัดค่ายในปี 2566 ของทั้ง 32 ศูนย์ จะจัดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2566 ศูนย์ละ 2 รุ่น ซึ่งค่ายแรกประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ แห่งนี้ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับผิดชอบ ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พร้อมทั้งคณะวิทยากรจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าราชบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยวิทยากรภาคีเครือข่ายส่วนกลาง มีนักเรียนเข้าร่วม 2 ค่าย จำนวน 120 คน และครูวิทยากรแกนนำ 30 คน เป้าหมายการจัดค่ายในปีนี้ จะมีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ได้รับการพัฒนามากกว่า 3,840 คน ครู 960 คน และโรงเรียนนำกิจกรรมไปต่อยอดพัฒนา มากกว่า 384 โรงเรียน

นอกจากนี้ กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและบูรณาการโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคีเครือข่าย ผู้รับผิดชอบโครงการในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะทำงานของ สพฐ. และผู้เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ. และผู้จัดการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พร้อมทั้ง ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้มาพบปะผู้เข้าร่วมประชุมและมอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการค่ายฯ ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้รักษ์พงไพรแบบบูรณาการ ๑๓ ภาคี ๒) ถอดบทเรียนและร่วมกันยกระดับแนวทางต่อยอดขยายผลในโรงเรียนและชุมชนสู่ความยั่งยืน และ ๓) เสริมสร้างเอกภาพและคุณภาพในการดำเนินงานร่วมกัน

   

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่เพจ : รักษ์พงไพร 

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ : ดร.อาร์ม วสันต์ สุทธาวาศ
ผู้เขียนข่าว : อ.ธีมาพร แก่นคำ

Message us