การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำทางนวัตกรรมและมีสมรรณะภาษาต่างประเทศเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Innovative Leaders for SDGs)

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยการดำเนินการของกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นำทีมโดย ดร.ธัญนันท์ แก้วเกิด ผู้อำนวยการกลุ่ม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำทางนวัตกรรมและมีสมรรณะภาษาต่างประเทศเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Innovative Leaders for SDGs) ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ รัชดา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายโลกสู่การพัฒนาที่ยังยืน พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา วิจัยต่อยอดองค์ความรู้ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาต่างประเทศเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล โดยรับสมัครและคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาที่มีศักยภาพสูงและมีสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Innovative Leaders for SDGs) จำนวน 50 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
ทั้งนี้พิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า เป็นประธาน พร้อมให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรม

 

Message us