สนก. เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digitral Platfrom) เพื่อการขยายเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21

วันที่ 17 มกราคม 2566 นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
มอบหมายให้ นายฐาปณัฐ อุดมศรี และ นายวิทยา ศรีพันชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) การบริหารจัดการโครงการพัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 17 – 20 มกราคม 2566 ณ โรงแรมเดอะพรรณราย จังหวัดอุดรธานี

การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารการจัดการข้อมูลดิจิทัล และพัฒนาการดำเนินงานของโครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทยในศตวรรษ ที่ 21 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ตามเป้าหมายของโครงการย่อย ซึ่งประกอบด้วย

  1. โครงการพัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพผู้เรียนสู่สากล (iConnect OBEC Scholarships)
  2. โครงการความร่วมมือทางการศึกษา “1 + 2 + 1” สำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน
  3. โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co – Creation Projects)
  4. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-SPORTS)

ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง สนก. ได้กำหนดแผนการนำแพลตฟอร์มดิจิทัลที่พัฒนาขึ้น ไปสู่การปฏิบัติภายในไตรมาสที่ 2 ต่อไป

 

 

 

 

 

 

Message us