โครงการห้องเรียนสีเขียว ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566  นางสาวกฤติกา ราษีสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ขอหารือร่วมกับ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  และนางสาวนลินี จีนกูล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการโครงการพิเศษ  พร้อมคณะ เพื่อรายงานการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีเขียว ประจำปี 2565 ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอแผนงานโครงการห้องเรียนสีเขียว ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
1. การพัฒนาเยาวชนเครือข่ายห้องเรียนสีเขียว ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
2. นิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยเชิญ สพฐ.ร่วมกิจกรรม
3. เสริมสร้างทัศนคติเยาวชนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
4. บูรณาการห้องเรียนสีเขียวร่วมกับหน่วยงาน กฟผ. ให้กับโรงเรียน ชุมชน ในพื้นที่ตามแผน PDP
5. จัดตั้งห้องเรียนสีเขียว จำนวน 2 โรงเรียน
6. การพัฒนา Website ห้องเรียนสีเขียวรูปแบบใหม่เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนร้อย่างยั่งยืน (Green Learing Society) และแผนการดำเนินงานห้องเรียนสีเขียว ปี 2566 มีแผนการดำเนินงาน ดังนี้ 1.งานการประกวดนวัตกรรม พลังงานและสิ่งแวดลอ้ ม ประจ าปี 2566 2. งานพลังเยาวชน (Green Learning Society) 3.งานส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน สู่สังคมคาร์บอนต่ำ และ 4.งานจัดทำสื่อการเรียนรู้ ห้องเรียนสีเขียว (Smart Green Learning Room)

 

Message us