สพฐ.ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนร่มเกล้า ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียน ร่มเกล้า

               นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนร่มเกล้า ในระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายวัชรพล วิทยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า 2 ประธานกลุ่มโรงเรียนร่มเกล้า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกลุ่มโรงเรียนร่มเกล้า ให้มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน 12 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนร่มเกล้า 2 (ประธานกลุ่ม)
2) โรงเรียนร่มเกล้ามุกดาหาร 3) โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ 4) โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
5) โรงเรียนร่มเกล้าสระแก้ว 6) โรงเรียนร่มเกล้าหนองบัวลำภู 7) โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี 8) โรงเรียนร่มเกล้านราธิวาส
9) โรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์ 10) โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี 11) โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 12) โรงเรียนร่มเกล้าสกลนคร ซึ่งมีนายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 70 คน

ทั้งนี้ คณะจากส่วนกลาง ได้แก่ นางวันดี จิตรไพวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานภาคใต้ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางเกศกัญญา อนุกูล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาช่วยราชการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และนายเตชินท์พัฒน์ โชติวัชรธนานนท์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

 

Message us