สพฐ. จับมือ ม.เกษตร พัฒนาเทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project)

วันที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สพฐ. ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมการสัมมนาปิดหลักสูตรการอบรมออนไลน์ “เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมทั้งกิจกรรมการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากร ดังนี้

หัวข้อ “การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co-Creation Project) โดย ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สพฐ.

หัวข้อ “การบูรณาการ STEAMs กับโครงงานวิทยาศาสตร์” โดย ดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจกรรมพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวข้อ “Arts ในโครงงานวิทยาศาสตร์” โดย ดร.กรอร วงษ์กําแหง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวข้อ “บทบาทของครูที่ปรึกษาต่อโครงงานวิทยาศาสตร์” โดย รศ.ดร.เอกพันธ์ ไกรจักร หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุป สังเคราะห์และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม โดยมีครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สมัครเข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศ จำนวนเกือบ 1,000 คน และได้รับการพิจารณาเข้ารับการอบรม จำนวน 500 คน โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ KU-LEARN เพื่อเรียนรู้และวัดผล จำนวน 6 โมดูล ภายในระยะเวลา 1 เดือน พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมการสัมมนา จำนวน 1 ครั้ง จึงจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยภายหลังกิจกรรมเสร็จสิ้นลง สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สพฐ. และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อัพโหลดเนื้อหา ทั้ง 6 โมดูล ในการอบรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ ผ่านหน้าเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานต่อไป

Message us