สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สพฐ. ส่งนักเรียนทุนภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมยกระดับศักยภาพผู้เรียนสู่สากล (iConnect) รุ่นที่ 1 ออกเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้เดินทางไปแสดงความยินดีและให้กำลังใจนักเรียนทุนโครงการพัฒนานวัตกรรมยกระดับศักยภาพผู้เรียนสู่สากล (iConnect) รุ่นที่ 1 ที่จะออกเดินทางโดยสายการบิน Etihad เพื่อไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ จำนวน 3 คน ได้แก่

  1. นางสาวลลิตสุดา นาระกุล จากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ได้รับทุนไปศึกษาต่อ ณ CATS Canterbury / UK
  2. นายภิศกร แก้วประดับรัฐ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้รับทุนไปศึกษาต่อ ณ CATS London / UK
  3. นางสาวชมพูนุช เต็มภัทราโชค จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ได้รับทุนไปศึกษาต่อ ณ CATS Cambridge / UK

โดยก่อนหน้านี้ มีนักเรียนทุนในโครงการ ออกเดินทางไปศึกษาต่อ ณ CATS Canterbury / UK เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 ได้แก่ นางสาวอัญชิสา เต็มภัทราโชคจากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนทุนอีก 2 คน คือ นางสาวปัณฑารีย์ วิศวาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้รับทุนจาก Bosworth Independent College / UK และ เด็กหญิงปุณยวีร์ วิศวาจารย์ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้รับทุนจาก CATS Boston / USA ซึ่งที่มีกำหนดการเดินทางหลังจากนี้

Message us