แบบประเมินมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาไปสู่โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักมีเจตคติมีความรู้ มีทักษะและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนต่อสิ่งแวดล้อม สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเติบดตขึ้นเป็นพลเมืองที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นสำหรับให้โรงเรียนนำแนวทางของเกณฑ์การประเมินไปใช้ประยุกต์ใช้ โดยเทียบเทียบเคียงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความมุ่งมั่นที่พัฒนาไปสู่โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของสิ่งแวดล้อมศึกษา อันจะส่งผลต่อความร่วมมือในการใช้และดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้มีเหลือไว้ใช้สำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคตด้วย โดยกำหนดโรงเรียนมีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้

  1. สร้างความรู้ ความเข้าใจกับผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  2. โรงเรียนดำเนินการพัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  3. โรงเรียนประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเทียบเคียง ผลการประเมินกับเกณฑ์ที่กำหนดอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

  4. นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จึงขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ร่วมทำแบบประเมินตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ https://inno.obec.go.th/eesd/eneva/ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 เมษายน 2565

Message us