การประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM Meeting)

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 16.00 น. สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยกลุ่มพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (วพร.) ได้ประชุมเตรียมความพร้อมผู้รับผิดชอบและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM Meeting)

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. จักรพงษ์ วงค์อ้าย  รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายในการประชุมดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 62 เขต เพื่อให้ทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และประสานความร่วมมือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันบรรลุตามวัตถุประสงค์การขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป
 

Message us